J.M.Calleja

V I (r) U S
ACP Pont del Petroli, Badalona 2005

PRESENTACIÓ J. M. Calleja
Quan els amics d’edicions fet a mà em proposaren realitzar una antologia amb els autors més actius i vius dins el món de la poesia visual dels Països Catalans,1 vaig veure que els havia encomanat el virus. Ho comprendran si els explico que aquesta antologia (vuitè llibre de la col·lecció de poesia Pont del Petroli) és el tercer llibre col·lectiu que editen. El primer2 aplegava sis autors vinculats a Badalona, seu de les edicions, i rodalies; el segon,3 cinc autors, d’arreu del país, entre els quals un d’ells feia servir més la imatge i l’espai tipogràfic que el ritme i el so de les paraules; i ara, en aquesta tercera antologia, les paraules, en el sentit més tradicional del terme, han quedat amagades dins la pàgina blanca.

L’escriptor i crític Rafael Vallbona, ja deia en el pròleg d’una recent antologia4 que “si algun producte editorial té sentit, són les antologies; de vegades fins i tot més sentit que un llibre d’autor”. Moltes vegades, per no dir sempre, les antologies són un plantejament de grup de tipus generacional, religiós, ideològic o conceptual; autors agrupats segons temàtiques, geografia o amb nexes comuns a tendències estètiques, socials o estilístiques; potser com a autors no deixaran la seva empremta en la història de la literatura, però com a grup o cenacle literari amb les seves intencions polítiques, socials o estètiques sí que caldrà tenir-los en compte en el futur.

Un cop acceptat el repte de realitzar una nova antologia,5 calia fer una ullada a les darreres publicades en aquest segle XXI. Trobem una gran varietat de plantejaments i diversitat en la concepció i realització de les compilacions més recents: així des d’una antologia de la poesia visual6 que aplega obres en diverses llengües i de totes les èpoques amb un estudi complet dividit en tres blocs cronològics i amb una gran profusió d’imatges, fins a dues altres antologies -i alhora també estudis- centrades en la creació visual dins l’àmbit de l’estat espanyol. En aquest darrer apartat, la primera aplega obres dels segles X al XX7 i fa un veritable seguiment del desenvolupament de la poesia visual espanyola amb un gran rigor i la segona, més divulgadora, es cenyeix al període que comprèn de l’any 1963 al 2004.8

També cal deixar constància de dues antologies9 que reuneixen diferents autors de la poesia visual valenciana i de tres que inclouen autors de tot l’estat espanyol; la primera d’aquestes últimes és una antologia consultada10 -on surten els vint-i-dos primers autors d’una votació realitzada per vuitanta crítics i poetes visuals a instàncies del coordinador -, la segona antologia són unes poètiques visuals11 -que són la materialització de trenta-cinc poetes a la pregunta feta pels coordinadors: què és la poesia visual?- i la darrera antologia12 és el primer llibre d’una trilogia d’un projecte d’estudi poètico-visual.

Cal esmentar també les revistes13 que en aquests darrers anys han publicat diferents monogràfics sobre la poesia visual i altres14 que al llarg de la seva trajectòria han mantingut un fructífer diàleg amb ella.

Un cop situats en aquesta geografia visual i poètica, calia cercar uns autors i unes obres amb unes determinades coordenades i tenir en compte, també, les limitacions editorials i del llibre en si mateix.

Després de trobar més de cinquanta autors que en aquesta última dècada han publicat els seus poemes en diferents tipus de revistes o han realitzat exposicions en indrets com centres culturals, sales municipals, galeries…, calia escollir entre tots ells, tenint en compte la diversitat de plantejaments en les seves obres poètiques, i també, per la meva banda, volia presentar un ampli ventall de possibilitats expressives i de diferents recursos emprats pels poetes.

Una de les meves premisses als autors invitats, pertanyents a diferents generacions, era que les obres estiguessin realitzades en el segle actual i si fos possible inèdites. A ambdues condicions, els autors han respost satisfactòriament i, a més a més, la majoria de les obres han estat realitzades aquest any 2005, la qual cosa permet copsar el panorama actual.

A l’antologia15 que vaig coordinar l’any 1993, pocs dels quaranta-dos autors seleccionats feien servir les noves tecnologies. En els trenta-dos autors presents en aquesta, més d’una tercera part les fan servir de forma habitual i d’altres continuen fent servir el collage, el cal·ligrama, el traç pictòric, el fotomuntatge… o altres tècniques mixtes.

La majoria de poetes d’aquesta antologia troben les seves arrels en la història fragmentada, i a vegades invisible, que al llarg del segles han anat creant, com un immens i heterodox tapís, autors com Símmies de Rodes i Fortunat, Raban Maur i Caramuel, Helwig i Capelle, o més propers a nosaltres com Mallarmé i Apollinaire, Marinetti i Schwitters, Salvat-Papasseit i Junoy, Grup Noigandres i Man Ray, Duchamp i Cornell, Marcel Mariën i Jirí Kolar, Josep Iglésias del Marquet i Felipe Boso, Francisco Pino i Guillem Viladot, Joan Brossa i…

La poesia visual, dins l’àmbit dels Països Catalans i de l’Estat Espanyol, en aquests darrers quaranta anys, sempre ha tingut un recorregut silent o potser fins i tot secret, però amb una vitalitat persistent.16 Cada dècada ha tingut els seus moments d’eufòria i de decaïment, amb implicacions més o menys político-socials, però, ja sigui bé mitjançant exposicions col·lectives o individuals, o bé la publicació de llibres personals o antològics, la poesia visual sempre ha estat present.

Aquest és el primer llibre antològic de la poesia visual dels Països Catalans que també serà exposició itinerant, i esperem que sigui un punt d’inflexió per a futurs estudis i serveixi per seduir nous lectors i nous espectadors mitjançant la poesia visual, aquest híbrid d’imatge i text, frontera o, més ben dit, territori compartit entre la literatura i la pintura, artifici crític i lúdic alhora, espai on el metallenguatge poètic és un virus en constant expansió.

 


1 La revista DOC(K)S, núm. 12, l’estiu de 1978 dedicà més de 100 pàgines a Les Catalans. També cal mencionar l’exposició Poesia Visual Catalana coordinada per J.M.Calleja i X. Canals l’any 1999 que recollia treballs de 22 autors del Principat, País Valencià i Les Illes.

2 Set (Teresa d’Arenys, Jaume Costa, Paco Fanés, M. Antònia Grau, Pep Mita i Primitiva Reverter), Badalona 2000.

3 Quintet (Joana Bel, J.M.Calleja, Enric Casasses, Coloma Lleal i Jaume Sisterna), Badalona 2002.

4 Calls, Albert, Poesia Noranta, Vilassar de Mar 1997.

5Altres antologies són Calleja, J.M. i J.A. Sarmiento, 17, Barcelona 1980, i el número monogràfic Poesia Visual de la revista Mirall de Glaç, Terrassa 1992.

6 Molas, Joaquim i Enric Bou, La crisi de la paraula. Antologia de la Poesia Visual, Barcelona 2003.

7 Muriel, Felipe, La poesía visual en España (siglos X-XX). Antología, Salamanca 2000.

8 Morales Prado, Félix, Poesía Experimental Española (1963-2004). Antología, Madrid 2004.

9 Beltrán, J.C., i B. Ferrando, Poesia Visual Valenciana, València 2001, i Ricart, J., La Mirada Llegida. Antologia de Poesia Visual Valenciana, València 2002.

10 Beltrán, J.C., El color en la poesía visual. Antología consultada, Madrid 2001.

11 Beltrán, J.C., i M Jesús Montía, Phayum. Poéticas visuales, Benicarló 2000.

12 Pozanco, Víctor, Antología de la Poesía Visual, Aiguafreda 2005.

13 Zurgai, desembre 2000, Bilbao. Anfora Nova, núm. 49-50, any 2002, Rute (Còrdova). Quimera, núm. 202, setembre 2002, Mataró (Barcelona) i Insula, núm. 696, desembre 2004, Madrid.

14Texturas, revista dirigida per Àngela Serna des de l’any 1989 i Boek861 publicació electrònica que dirigeix César Reglero. Cal esmentar també el cd To2 o casi to2. Muestra incompleta de poesía visual, experimental y mail art en España, coordinat per Julián Alonso l’any 2004 que recull treballs de 159 autors.

15 Calleja, J.M., Poesia Experimental-93, Barcelona 1993.

16 Per constatar aquesta vitalitat persistent, veure els articles d’Antonio Orihuela Poesía Visual, Maximalismo (1964-2004) i Cronología (1964-2004) dins l’exposició Desacuerdos (2005).

Pròleg del llibre VI(r)US. Edicions fet a mà. Badalona 2005